IK Grand

Lover for Idrettsklubben Grand Bodø

LOV FOR IDRETTSKLUBBEN GRAND BODØ
 
Godkjent 28. februar 2013


Lov for IK Grand Bodø, stiftet 12. april 1917
 
Vedtatt den (første dato ukjent), med senere endringer, senest ved vedtak på årsmøte 21. februar 2012. Godkjent av Nordland idrettskrets og i kraft fra den 28. februar 2013. Senere revidert av NIF med ny lovnorm av 22. oktober 2015 og godkjent av årsmøte i Grand 16.mars 2016.


Bakgrunn:
Alle idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med Norges Idrettsforbund (NIF) sin lov og Idrettsstyrets til enhver tid gjeldende lovnorm. Siste lovnorm pr i dag (primo februar 2012) er vedtatt 28. november 2011.
 
Idrettslagenes lover må sendes inn og godkjennes av idrettskretsen for å være gyldige. IK Grand Bodø sin sist godkjente lov er godkjent 8. mai 2008. Det har imidlertid vært flere endringer i NIFs lovnorm etter den tid – noe som krever en ny gjennomgang av IK Grand Bodø sin lov for å avklare eventuell motstrid og behov for endring.
 
Generelt om lovnormen heter det fra NIFs side at lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Videre heter det at NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.
 
Alle lovendringer i idrettslag må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Lovendringene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene, og må sendes til idrettskretsen for godkjenning før de blir gyldige.
 
Idrettslagene kan ha tillegg til NIFs regelverk (lov, bestemmelser og forskrifter) og lovnormen, men kan ikke ha bestemmelser som er i strid med disse. Slike bestemmelser vil være ugyldige. Intern organisering av idrettslaget skal iflg. NIF reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan, og ikke i loven.
 
Jeg har på denne bakgrunn gjennomgått loven til IK Grand Bodø, som ble godkjent 8. mai 2008 og sett denne opp mot lovnormen slik den lyder etter siste vedtatte endringer av Idrettsstyret den 28. november 2011.
 
Det er relativt mange formuleringer som bør endres og ting som bør tilføyes, og en god del bestemmelser som bør bytte rekkefølge i forhold til gjeldende lov. I forslaget er det lagt opp til å følge oppbyggingen i NIFs lovnorm nokså slavisk. Det sikrer også at gjeldende lov blir endret til å være i samsvar med NIFs regelverk og vedtak.[1]
 
Merknad fra hovedstyreleder:
 
Paragraf 15 er endret fra forslagstillers forslag til å omfatte to nestledere, samt ledere for sportsgruppene, for å reflektere nåværende styresammensetning.


[1] Revisjon og fortekst er utarbeidet av hovedsttyrets medlem i 2011, Randi Strand Hillestad.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1       Formål

 

(1)        Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2       Organisasjon

 

(1)       Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

(2)       Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.[1]

 

(3)       Idrettslaget er medlem av NIF gjennom [navn på idrettskrets] idrettskrets, hører hjemme i [navn på kommune] kommune, og er medlem av [navn på idrettsråd] idrettsråd[2].

 

(4)       Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3       Medlemmer

 

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende: 

a)         akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds

            regelverk og vedtak.    

b)         ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

 

(2)       Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

 

(4)       Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

(6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

 

(7)        Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

 

(8)       Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

 

(9)        Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

 

(10)      Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

§ 4       Medlemskontingent og avgifter

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.[3] Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 

§ 5       Kjønnsfordeling

 

(1)        Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

           

(3)       Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

 

(4)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

§ 6       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 

(1)       For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

 

(2)       Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

 

(3)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

  

(4)       Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

 

(5)       Forslagsrett:

a)         Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)        Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)         Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)         Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e)         Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

 

(6)       Talerett:[4]

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i    idrettslaget.

 

§ 7       Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 

(1)       En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)       En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 

(3)       Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

 

(4)       Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

 

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 

(6)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

 

§ 8       Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

 

(1)       Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 (3)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

       

(4)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 9       Inhabilitet

 

(1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å        tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)         når vedkommende selv er part i saken,

b)         når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c)         når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d)         når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

 

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

 

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

      

(5)        Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

(7)        I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

 

§ 10     Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

(1)       Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling[5] eller ved fjernmøte[6]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

            

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 11     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

(1)        Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

 

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

 

§ 12     Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

(1)       Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.[7]

 

(2)        Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

 

(3)       Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 

(4)       På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

(5)       Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

 

(6)       Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

(7)       Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 13     Årsmøtet

 

(1)        Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned[8].

 

(2)        Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

(3)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4)       Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

§ 14     Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

 

§ 15     Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal[9]:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.[10]                                                                                                                             

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.[11]

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[12]

10. Foreta følgende valg:[13]

a)      Leder og nestleder

b)      [antall] styremedlem og [antall] varamedlem[14]

c)      Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)      To revisorer.[15]

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)       Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

§ 16     Stemmegivning på årsmøtet

 

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

(3)        Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 17     Ekstraordinært årsmøte

 

(1)       Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

 

(2)        Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

 

(3)       Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)        Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

(5)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

 

§ 18     Idrettslagets styre

 

(1)        Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet[16] mellom årsmøtene.

 

(2)       Styret skal bl.a.:

a)         Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)         Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)         Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)         Representere idrettslaget utad.

e)         Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.[17]

f)         Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten[18].

 

 

(3)       Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

§ 19     Grupper og komiteer

 

(1)       Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

(2)       Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

 

(3)       Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a)      Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b)      Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

c)      Det årlige møtet skal:[19]

i.        Behandle regnskap.

ii.      Behandle gruppens årsberetning.

iii.    Fastsette budsjett.

iv.    Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.

v.      Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d)      Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

e)      Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§ 21     Lovendring

 

(1)       Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

(2)       Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

 

(3)        I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 

(4)        Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 22     Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

 

(1)       Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

(2)       Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

                                                                                

(3)       Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.[1] Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

[2] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.

[3] Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.

[4] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»

[5] For eksempel per e-post.

[6] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[7] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

[8] Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.

[9] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[10] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

[11] Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.

[12] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[13] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[14] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.

[15] Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»

[16] Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.

[17] Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.

[18] Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.

[19] Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).

 

Lagt ut av Vidar Stormo.
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
 
 
§ 1 Formål
 
(1) IK Grand Bodøs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 
 
§ 2 Organisasjon
 
(1) IK Grand Bodø er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.[1]
 
(2) IK Grand Bodø er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.[2]
 
(3) IK Grand Bodø er medlem av NIF gjennom Nordland idrettskrets, hører hjemme i Bodø kommune, og er medlem av Bodø idrettsråd[3].
 
(4) IK Grand Bodø skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.
 
 
§ 3 Medlemmer
 
(1) Alle som aksepterer IK Grands og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til IK Grand Bodø og andre organisasjonsledd i NIF.


[1] Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.
[2] Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
[3] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. IK Grand Bodøs avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.
 
(3) Medlemskap i IK Grand Bodø er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
 
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og IK Grand Bodøs regelverk og vedtak.
 
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
 
(6) IK Grand Bodø kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i IK Grand Bodø og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 
(7) IK Grand Bodø skal føre medlemslister.
 
(8) IK Grand Bodø plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.[1]
 
 
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i IK Grand Bodøs aktivitetstilbud.
 
Æres- og hederstegnmedlemmer betaler ikke kontingent.[2]
 
 
 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
 
§ 5 Kjønnsfordeling
 
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i IK Grand Bodø skal det velges personer fra begge kjønn.
 
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.


[1] Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.[1]
 
 
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
 
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av IK Grand Bodø i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene[2]. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
 
(2) En arbeidstaker i IK Grand Bodø har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
 
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i IK Grand Bodø: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
 
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
 
(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 
(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i IK Grand Bodø.
 
(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til IK Grand Bodøs årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.
 
 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
 
(1) En arbeidstaker i IK Grand Bodø er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
 
(2) En arbeidstaker i IK Grand Bodø kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
 
(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget.
 
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med IK Grand Bodø.


[1] Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
[2] For eksempel skyldig kontingent.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at IK Grand Bodø gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre.
 
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
 
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[1]
 
 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til IK Grand Bodø
 
(1) En person som har en avtale med IK Grand Bodø som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av IK Grand Bodø. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.
 
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
 
(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[2]
 
 
§ 9 Inhabilitet
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i IK Grand Bodø er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
 
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
 
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende


[1] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
[2] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

 

Lagt ut 12.april 2013

Terje

GAMMEL LOV:


Revidert av årsmøte 2011.
Loven for Idrettsklubben Grand Bodø ble siste gang vedtatt av årsmøtet februar 2000. Redigeringen bygger på siste vedtatt lov av 26. februar 1996. Lovendringene fra 1996 ble godkjent av Idrettsstyret 12.juni 1996 (Jfr. NIFs lov § 2-2).

 
Forord
Idrettsklubben Grand Bodø ble stiftet 12. april 1917 under navnet "FRIGG".
I 1922 ble navnet endret til Idrettsklubben Grand. 13.desember 1946 gikk AlL "Fram" sammen med IK Grand. AIL "Fram" ble stiftet l. august 1932. 23. november 1989 tok klubben navnet Idrettsklubben Grand Bodø.
 
1. Formål
Klubbens formål er å drive idrett organisert gjennom Norges Idrettsforbund. Klubben er
Selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 
2. Klubbens tilhørighet
Idrettsklubben Grand Bodø er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets. Klubben er medlem av de særforbund som klubbens årsmøte bestemmer. Klubben hører hjemme i Bodø og er medlem av Bodø Idrettsråd.
 
3. Medlemmer
Alle om overholder klubbens og Norges Idrettsforbunds lover og bestemmelser kan tas opp
som medlem. Medlemmene plikter å opptre i forhold til de lover og bestemmelser som til en
hver tid gjelder.
En søker kan ikke tas opp som medlem før økonomiske forpliktelser til andre ledd innen
idretten er gjort opp. Medlemskapet er gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. En utøver
kan ikke representere klubben før årets kontingent er betalt.
 
4. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett i IK Grand Bodø må en person ha vært medlem i minst en måned og være
fylt 15 år. Alle medlemmer med stemmerett er valgbare til verv i klubben eller som
representant til overordnede organer innen idretten.
 
5. Kontingent
Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder
kontingent for mer enn ett år kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et
medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
I tillegg til kontingenten kan de enkelte gruppene fastsette trenings- eller aktivitetsavgift for
utøverne.
Æres- eller hederstegnmedlemmer betaler ikke kontingent.
 
6. Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter i forbindelse med sitt arbeid. I tillegg kan
det utbetales tapt arbeidsfortjeneste og eventuelt et rimelig honorar.
 
7. Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet avvikles hvert år i februar eller mars måned.
Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst en måneds varsel. Innkalling skjer
direkte til medlemmene eller gjennom pressen. Saker som skal behandles på årsmøtet må
være styret i hende senest to uker før.
Saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Mediene og andre personer kan inviteres
til årsmøtet av hovedstyret.
Virksomheten og regnskapet i klubben følger kalenderåret.
Årsmøtet blir gjennomført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en
stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Lovendringer kan bare behandles om de er oppført på sakslisten en uke før årsmøtet. Andre
saker kan behandles om 2/3 av årsmøtet krever det. Slikt krav må fremsettes under
godkjenning av sakslisten.
 
8. Årsmøtets oppgaver
Årsmøte velger dirigent og sekretær til å lede møtet. Disse trenger ikke nødvendigvis å være
medlemmerav IK GrandBodø.
 
Årsmøtet skal behandle:
1. Åpning
2. Konstituering (valg av dirigent og sekretær)
3. Årsberetning
4. Regnskap med revisors beretning
5. Innkomne forslag
6. Fastsette kontingent
7. Budsjett
8. Endringer av klubbens organisering
9. Valg:
Velges for to år:
Leder                                   (velges i år som ender på partall)
Nestleder                 (velges i år som ender på oddetall)
Sekretær                   (velges i år som ender på partall)
Styremedlem I         (velges i år som ender på oddetall)
Styremedlem Il        (velges i år som ender på partall)
Leder FGH              (velges i år som ender på oddetall)
Leder FGK             (velges i år som ender på partall)
Leder TMG              (velges i år som ender på oddetall)
Leder FGU              (velges i år som ender på partall)
 
 
Velges for ett år:
To Varamedlemmer
Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
Tre (3) medlemmer i valgkomiteen hvorav en leder.
Tre (3) eventuelt to (2) representanter i kontrollkommisjonen hvorav en leder.
 
 
9. Stemme- og valgregler
Vedtak og valg blir gjort med alminnelig flertall. Blanke stemmer ansees som ikke avgitt.
Valg foretas skriftlig ved mer enn ett forslag. Det kan bare stemmes på de foreslåtte
kandidater. Skal flere velges ved samme avstemning skal stemmeseddelen inneholde det rette
antallet kandidater. Blanke stemmer, eller de som inneholder ikke foreslått kandidater, er ikke
gyldig.
Er det flere kandidater til enkeltposter foregår dette ved valg og eventuelt omvalg til en av
kandidatene har oppnådd minst halvparten av stemmene.
De samme reglene gjelder for valg av flere under ett.
Ved stemmelikhet etter siste valgrunde avgjøres alle valg ved loddtrekning.
 
10. Ekstraordinært årsmøte
Slikt holdes når hovedstyret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst
en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkalling skjer på samme måte
som det ordinære årsmøtet med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare
behandle den/de sakene som er kunngjort ved innkallingen.
 
11. Hovedstyret
Klubben ledes av et hovedstyre på ni personer. Fem av dem i et arbeidsutvalg i tillegg til de
fire gruppelederne. Dette er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene.
 
Hovedstyret skal:
1. Iverksette årsmøtets og NIFs vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne komiteer for spesielle oppgaver.
3. Ha økonomisk styring og administrere i henhold til gjeldene bestemmelser.
4. Representere klubben utad.
5. Organisere virksomheten rundt klubbens hederstegn og æresmedalje.
6. Tilsette og utarbeide instruks for daglig leder, trener og andre etter behov.
7. Inngå alle kontrakter som har økonomisk eller annen betydning for klubben.
8. Sørge for revisjon av regnskapene i henhold til NIFs regelverk.
9. Sørge for at klubbens eiendeler er forsvarlig oppbevart og forsikret.
 
Hovedstyret skal holde styremøter når styreleder bestemmer det eller et flertall av styrets
medlemmer krever det. Hovedstyret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til
stede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
 
12. Klubbens organisering
Idrettsklubben Grand Bodø er organisert i fire grupper:
FGH - fotballgruppe herrer
FGK - fotballgruppe kvinner
FGU - fotballgruppe ungdom
TMG-turmarsjgruppa
 
Gruppene ledes av et arbeidsutvalg. Gruppeleder er medlem av hovedstyret og velges på
årsmøtet.
Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av nye eller nedleggelse av eksisterende grupper.
Gruppene er i utgangspunktet selvfinansierende, men hovedstyret har det overordnede
ansvaret for klubbens totale økonomi.
Gruppene skal utarbeide budsjett for kommende sesong som legges frem for hovedstyret
innen fire uker før årsmøtet.
 
Regnskap føres sentralt og det gis månedlige regnskapsrapporter fra gruppene. Gruppelederne
har rapporteringsplikt ovenfor hovedstyret. For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter
hele klubben. Gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten
hovedstyrets godkjennelse.
 
Dersom klubbens årsmøte har gjort vedtak om å opprette nye grupper ledes disse av et
arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og minste tre medlemmer. Gruppeleder velges på
årsmøte. De øvrige medlemmene godkjennes av hovedstyret.
 
13. Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter først å
vært oppført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Paragraf 14 -
Oppløsning av klubben - kan ikke endres.
Lovendring må godkjennes av Idrettsstyret, og tre ikke i kraft før de er godkjent.
 
14. Oppløsning av klubben
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at
oppløsning skal skje må vedtaket igjen ha minst 2/3 flertall.
Samarbeid eller sammenslåing med andre lag ansees ikke som oppløsning av klubben. Vedtak
om sammenslåing og nødvendig lovendringer gjøres i samsvar med paragraf 12.
I tilfelle oppløsning, eller annet opphør av klubben, tilfaller klubbens eiendeler Norges
Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Klubbens arkiv sendes til Nordland
Idrettskrets.