Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Fotballkretsen informerer

Evaluering barnefotball/Presentasjon pilotprosjekt

Image


NFF Nordland inviterer med dette klubbene i Bodø til møte onsdag 7.12 kl.12.00  for gjennomgang av prosjekt barnefotball og presentasjon pilotprosjekt.
 

Møtet avholdes møterom 2.etg Idrettens hus Aspmyra. Vi har satt møtetid til maks 1 ½ time. Hver klubb kan stille med inntil to personer.
 

Agenda for møtet blir: 

1.       Gjennomgang/Evaluering av prosjekt barnefotball 2016.

2.       Gjennomgang av pilotprosjekt barne og ungdomsfotball 2017.

3.       Dersom tiden strekker til kan vi under eventuelt se på saker ut over dette som har felles interesser for klubbene i Bodø

 

Når det gjelder årets prosjekt barnefotball NFF Nordland fått så vidt mange tilbakemeldinger at vi her velger å starte med å presentere vår konklusjon først.
 

Så kan klubbene legge til dersom de har synspunkter/momenter som i tillegg  bør tas med her.

Vi bør da til slutt sitte med en  klar innstilling til veien videre med tanke på de fire spørsmålene klubbene i epost fra undertegnede 4.11 ble bedt om å utfordre trenerne i barnefotball med.

 

1.       Ønsker lagene fast kampdag?

2.       Ønsker lagene å spille enkelt kamp hver uke eller to kamper annen hver uke?  
Merk her at dette spørsmålet bare vil gjelde klassene fra 9 år og yngre i 2017 da  endringer i spillform i pilotprosjektet medfører at kamper fra 10 år og eldre vil bli spilt som enkeltkamper. Her ville det ut fra erfaringene i 2016 blitt en del endringer uansett.

3.       Har ordningen med påmelding etter nivå fungert? Dette innebærer i så fall at mange av kampene i seriene fra 10 år og eldre har vært jevnbyrdige når det gjelder spill/resultat.

4.       Skal vi videreføre ordningen med ikke å flytte opp lag i aldersklasser? Eventuelt fra hvilken alderstrinn bør vi tillate dette? 

Konklusjon etter møtet ( med unntak av der pilotprosjekt 2017 har klare bestemmelser) vil da bli førende for hvordan vi gjennomfører barnefotball i Bodø 2017. 

 

NFF Nordland har som kjent blitt plukket ut som en av fire kretser til et nytt pilotprosjekt for barn og ungdomsfotball .

Prosjektet er på mange måter en utvidelse av vårt prosjekt fra 2016. Vi føler at vi på mange måter allerede er langt inne i det. Det vi ønsker å se på sammen med dere er konsekvenser for påmelding av lag.

Banedisponering til kamp, faste kampdager alle klasser m,m. Under følger kopi av info vedr pilot som er sendt klubbene tidligere

Mye i pilot blir som tidligere men vi får følgende endringer.

 

·         Åpner for påmelding i klasse G/J06

·         Klassene 6 og 7år vil bli spilt som 3er. Utgangspunkt turneringsbasert når det gjelder kamper.

·         Klasse 10 år spiller 7er

·         Klasse 12 år spiller 9er

·         Klasse 14 år spiller 11er

·         Alle turneringer (ute) som skal godkjennes av NFF Nordland må følge vedtatte spillformer for klassene.

 

Det betyr at spillformene blir 6-7år 3er, 8-9år 5er, 10-11 år 7er og 12-13 år 9er. Dette vil sesongen 2017 være hovedspillformer for klassene.

NFF Nordland må her uten unntak  forholde seg til regler og retningslinjer som er satt for prosjektet.

Ved å følge link under har dere tilgang til all nødvendig info om spillformer og banestørrelser som vil gjelde for sesongen 2017.

Det er viktig at det tas hensyn til dette ved lagspåmelding.

Hensikten med prosjektet er at man ønsker en mer naturlig progresjon i spillformer  i forhold til modning og utvikling.

Denne meldingen er nå sendt til samtlige klubber i Nordland. Det er viktig at klubbene nå sørger for at den når trenere og ansvarlige rundt det enkelte lag/klasse.

 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2016/nye-aldersinndelinger-pa-vare-spillformer/

 

Dersom det etter dette er tid til overs åpnes det for andre tema under eventuelt.

NFF Nordland ber lagene melde tilbake om de stiller og hvem som stiller på møtet senest tirsdag 6.12 slik at vi har oversikt over dette.

 

Frank Aas
Serie/Kampansvarlig
Nordland Fotballkrets
mob.91555189
frank.aas@fotball.no


Terje


IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!